Kallelse till vårmöte

13.05.2020 kl. 15:11

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU)
r.f. medlemsorganisationer kallas härmed till
vårmöte tisdagen den 16 Juni 2020 klockan
18.00 på Bygdehemmet, Borgfrökens gränd 1,
Helsingfors.

För att minska risken för spridningen av covid-19-epidemin kan deltagande i mötet även ske med hjälp av datakommunikation där medlemmarna får delta i mötet genom videokonferensprogrammet google Meet.

Med stöd av lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin, som trädde i kraft 1.5.2020: 1) senareläggs mötet i förhållande till vad förbundets stadgar förutsätter, 2) mötet ordnas med deltagande genom datakommunikation och 3) deltagande i mötet förutsätter anmälan i förväg.

Anmälan av delegater som deltar per videokonferens sker senast en vecka före mötet (9.6.2020) till putte@nsu.fi. Anmälan måste innehålla varje deltagares e-postadress samt undertecknad fullmakt.

På vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden.
På förbundsmötet äger varje lokalförbund och
förening som är direkt anslutna till NSU rätt att
med två befullmäktigade delegater utöva rösträtt,
vilka vardera har en röst.

 


Helsingfors den 13 maj 2020
Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f.


Länk till vårmötesmaterialet